Ghid de angajare

Ghid de angajare

Inregistrarea rezidentei cetateanului expat

Considerand ca doreste sa angajeze un cetatean strain din NON-UE, pentru o sedere pe teritoriul Romaniei, angajatorul trebuie sa faca inregistrarea rezidentei cetateanului expat la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care persoana respectiva locuieste. Aici trebuie depus un dosar ce contine anumite documente si anume:

 • Cerere motivată
 • Dovada împuternicirii legale a angajatorului
 • Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care sa rezulte ca nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului
 • Certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a carei raza teritorialã angajatorul isi are sediul social, privind achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat pe ultimul trimestru
 • Adeverinta eliberata de agenţia pentru ocuparea forţei de munca în a carei raza teritorialã isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibilã pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii
 • Fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupante şi vacante
 • Dovada publicãrii prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant
 • Ofertă fermă de angajare
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă
 • Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională
 • Curriculum vitae si două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională (în această situaţie nu se va solicita documentul prevăzut la punctul anterior)
 • Documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul)
 • Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat de autoritatile din tara de origine sau resedinta tradus şi legalizat
 • Cazierului judiciar al angajatorului
 • Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului

In baza documentelor mentionate mai sus, pentru cetatenii NON UE, angajati pe teritoriul Romaniei, se emite un Aviz de angajare de catre IGI in termen de 30 de zile si este valabil pentru o perioada limitata.

In acest moment, in baza CNP-ului primit de la IGI, angajatul expat poate fi inserat in Declaratia 112 fara a avea probleme la validarea acesteia, fiind inscris in sistemul de asigurari sociale.

După intrarea în România trebuie să obțineți un permis unic sau Cartea albastră a U.E. Documentul atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului unic sau a Cărții albastre a UE veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Pentru prima prelungire a dreptului de ședere (obținerea primului permis unic sau Cartea albastră a UE) pentru angajare trebuie să prezentați următoarele documente:

– cerere;

– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) în original și copie;

– dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie;

– contractul individual de muncă;

– print screen din registrul general de evidență a salariaților la secțiunea unde se regăsesc date despre contractul individual de muncă, semnat de către angajator ;

– salariul înscris;

– adeverinta medicală

– taxe.

Permisul unic se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioară a dreptului de ședere (obținerea unui nou permis unic) trebuie să depuneți următoarele documente:

– cerere;

– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) în original și copie;

– dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie;

– contractul individual de muncă;

– salariul înscris;

– adeverinţa medicala

– taxe.

Alte categorii de cetățeni străini, cărora li se prelungește dreptul de ședere

1. STRĂINI DETAŞAŢI:

a) cerere

b) documentul de trecere a frontierei (original şi copie);

c) decizia de detaşare tradusă şi legalizată;

d) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original și copie);

e) dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul salariului mediu brut pe economie;

f) dovada asigurării sociale de sănătate;

g) adeverinţa medicală ;

h) taxe

2. STRĂINII ANGAJAȚI AI UNEI PERSOANE JURIDICE CU SEDIUL ÎNTR-UN STAT MEMBRU U.E. SAU S.E.E., DETAȘAȚI ÎN ROMÂNIA:

a) cerere

b) documentul de trecere a frontierei (original şi copie);

c) decizie de detaşare tradusă și legalizată;

d) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din statul membru respectiv, tradus şi legalizat;

e) copie permis de şedere din statul membru UE sau SEE;

f) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original și copie);

g) dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul salariului minim brut pe economie;

h) dovada asigurării sociale de sănătate;

i) adeverinţa medicală;

j) taxe

3. ȘEFII DE REPREZENTANȚĂ

a) cerere;

b) autorizaţia de funcţionare;

c) dovada existenței raporturilor juridice între solicitant și reprezentanță;

d) dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social;

e) dovada mijloacelor de întreţinere;

f) adeverință medicală;

g) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;

h) dovada asigurării sociale de sănătate;

i) taxe

4. ȘEFII DE SUCURSALĂ/FILIALĂ

a) cerere;

b) certificatul constatator eliberat de O.N.R.C.;

c) dovada existenței raporturilor juridice între solicitant și reprezentanță;

d) dovada deținerii legale a spațiului pentru sediul social;

e) adeverinţa medicală;

f) dovada mijloacelor de intreţinere;

g) dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit;

h) dovada asigurării sociale de sănătate;

i) taxe

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de ședere pentru angajare/detașare va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Cererea de prelungire a dreptului de ședere formulată de posesorul Cărții albastre a UE obținută într-un alt stat membru se soluționează în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se face cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • beneficiarul prestării de servicii a obţinut aviz de detaşare pentru lucrătorul ICT în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
 • prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial minim brut.

Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se prelungeşte pentru toată durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, dar nu mai mult de 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi de un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se acordă fără a depăşi în total 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop, în situaţia în care durata iniţială a transferului în cadrul aceleiaşi companii a fost prelungită, dacă străinul prezintă următoarele documente: copia actului prin care a fost prelungită detaşarea, tradus şi legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte durata pentru care a fost prelungit transferul în cadrul aceleiaşi companii şi menţinerea celorlalte condiţii de detaşare, dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut.

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea de prelungire a dreptului de şedere temporară în scop de muncă sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile.Termenul inițial de soluționare a cererii, de 30 de zile, se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informațiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informațiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, solicitarea poate fi respinsă.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă şi pentru perioada în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Străinii care beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României pentru oricare dintre scopurile prevăzute de O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, în urma obținerii unui aviz de muncă, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajarea în muncă.

Salariul si calculul contributiilor sociale

Pentru contractul de munca individual, salariile se calculeaza la fel ca pentru un angajat rezident, aplicandu-se legislatia locala. Astfel, angajatorul va calcula si retine contributii sociale si impozit pe venit in conformitate cu prevederile legale in vigoare la momentul efectuarii calculului. Pana pe data de 25 ale lunii urmatoare toate acestea se declara prin Declaratia 112 si se platesc in numele angajatului catre statul roman.

Pentru obtinerea certificatului de inregistrare se depun urmatoarele documente, in functie de scop:

1.Angajare in munca

 • Cerere tip
 • Carte de Identitate/pasaport (original si copie)
 • Contract de munca (original si copie) sau adeverinta eliberata de angajator (original)
 • Print Screen din registrul general de evidenta al salariatilor, la sectiunea unde se regasesc datele referitoare la contractul de munca, stampilat si semnat de catre angajator pentru confirmarea veridicitatii documentului prezentat
 • Taxe

 

2.Detasare

 • Cerere tip
 • Carte de Identitate sau pasaport (original si copie)
 • Contractul de detasare, adresa de detasare traduse si legalizate in conditiile legii si adresa din partea filialei/societatii din Romania prin care sa confirme faptul ca este detasat pe perioada stipulata in contractul de detasare
 • Taxe